info-icon +48 791 890 555

Regulamin

REGULAMIN
platformy B2B dystrybucja.provect.pl
obowiązujący od 22.04.2022

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin użytkownika systemu dla partnerów handlowych PROVECT określa zasady sprzedaży towarów przez PROVECT za pośrednictwem Internetu.
 2. Jeśli w Regulaminie mowa jest o:
  • DYSTRYBUTORZE - należy przez to rozumieć:
   PROVECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6462975472, REGON: 382547225, KRS: 0000771295 z siedzibą: ul. Gajowa 1, 43-100 Tychy,
  • PARTNERZE - należy przez to rozumieć podmiot, współpracujący z PROVECT Sp z o.o. i mający dostęp do systemu sprzedaży internetowej dla partnerów PROVECT Sp z o.o.; PARTNEREM może być jedynie osoba lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą i wykorzystujący PLATFORMĘ B2B PROVECT dla celów działalności gospodarczej; wykluczone jest korzystanie z PLATFORMY B2B PROVECT przez konsumentów,
  • PLATFORMIE B2B PROVECT - należy przez to rozumieć system sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu dostępny pod adresem https://dystrybucja.provect.pl,
  • UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z PLATFORMY B2B PROVECT,
  • ZAMÓWIENIU KONTRAKTOWANYM – oznacza to zamówienie na towary składane przed produkcją i wejściem danej kolekcji do bieżącej sprzedaży, produkty z zamówień kontraktowanych będą dostarczane PARTNEROWI po ich wyprodukowaniu, sprowadzeniu do magazynu DYSTRYBUTORA oraz opłaceniu przez PARTNERA,
  • WARUNKACH HANDLOWYCH – oznacza to warunki ustalone indywidualnie dla danego PARTNERA, obejmujące w szczególności udzielone rabaty, ustalenia dotyczące pokrywania kosztów dostaw, zasady dotyczące płatności, ustalenia dotyczące istnienia i wysokości zadatku.
  • KONCIE PARTNERA - oznacza dedykowane konto PARTNERA na PLATFORMIE B2B PROVECT.
 3. DYSTRYBUTOR oświadcza, że jest wyłącznym przedstawicielem oraz dystrybutorem w Polsce produktów marek: Bobux, Real Shades, Cherub Baby, Sweakers, TickLess, MiteLess, Mokki, Pellé Care, Shadez.
 4. Ponadto DYSTRYBUTOR oświadcza, że w zakresie marek: TickLess oraz MiteLess, posiada nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję do wykorzystywania logotypów, wizerunku produktów, zdjęć i filmów zarówno o charakterze promocyjnym jak i informacyjnym (Utworów) wraz z prawem do udzielania dalszej sublicencji. Z chwilą akceptacji Regulaminu DYSTRYBUTOR udziela dalszej licencji PARTNEROWI na zasadach przewidzianych w odrębnej Umowie stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. PRAWO DOSTĘPU DO SYSTEMU

 1. Dostęp do PLATFORMY B2B PROVECT może być przyznany PARTNEROWI wyłącznie przez DYSTRYBUTORA.
 2. Po rejestracji dokonanej przez PARTNERA na PLATFORMIE B2B PROVECT, DYSTRYBUTOR po pozytywnym zweryfikowaniu konta PARTNERA aktywuje dostęp do PLATFORMY B2B PROVECT.
 3. Obowiązkiem PARTNERA jest chronić dostępu do konta przed osobami niepowołanymi. W szczególności DYSTRYBUTOR nie odpowiada za jakiekolwiek udostępnienie przez PARTNERA hasła do konta osobom niepowołanym.
 4. W przypadku stwierdzenia niekontrolowanego ujawnienia hasła do konta PARTNERA osobom niepowołanym, PARTNER zobowiązany jest niezwłocznie poinformować DYSTRYBUTORA, celem dokonania zablokowania konta lub zmiany loginu i hasła dostępu.
 5. Złożenie wniosku o przyznanie dostępu do PLATFORMY B2B PROVECT przez PARTNERA stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.
 6. DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do PLATFORMY B2B PROVECT bez podania przyczyny.
 7. PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania na PLATFORMIE B2B PROVECT i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie DYSTRYBUTORA o chęci cofnięcia lub ograniczenia zakresu dostępu do PLATFORMY B2B PROVECT. DYSTRYBUTOR ma prawo cofnąć dostęp do PLATFORMY B2B PROVECT PARTNEROWI, który nie dokonał żadnego zakupu u DYSTRYBUTORA w okresie kolejnych 180 dni, zalega DYSTRYBUTOROWI z płatnościami faktury / faktur dłużej niż 30 dni po terminie ich wymagalności, jak również w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Cofnięcie dostępu do PLATFORMY B2B PROVECT może mieć miejsce także w sytuacji, gdy PARTNER prowadzi działalność konkurencyjną wobec DYSTRYBUTORA.
 8. Wykrycie działania na PLATFORMIE B2B PROVECT systemu dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zablokowaniem konta PARTNERA, który w ten właśnie sposób pozyskuje informacje.
 9. Zarówno PARTNER jak i DYSTRYBUTOR mogą w każdej chwili usunąć konto PARTNERA z PLATFORMY B2B PROVECT. DYSTRYBUTOR może zablokować częściowo lub całkowicie dostęp do PLATFORMY B2B PROVECT bez konieczności podania przyczyny - może to nastąpić w szczególności w razie naruszenia postanowień Regulaminu przez PARTNERA, niedotrzymaniem wzajemnych ustaleń, lub ze względu na interes handlowy DYSTRYBUTORA.
 10. Przyznanie PARTNEROWI prawa dostępu do PLATFORMY B2B PROVECT jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowej DYSTRYBUTORA za pomocą poczty elektronicznej.
 11. Rejestrując się na PLATFORMIE B2B PROVECT PARTNER jednocześnie oświadcza, że nie jest konsumentem, i że towary w ramach PLATFORMY B2B PROVECT będzie kupować na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. PARTNER składa DYSTRYBUTOROWI zamówienia za pośrednictwem PLATFORMY B2B PROVECT na aktualnie oferowane produkty, przy czym przyjęcie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży oferowanego towaru.
 2. PARTNER wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na podany przez siebie adres e-mail.
 3. Przedstawione na PLATFORMIE B2B PROVECT dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdą zastosowanie, o ile nie zostaną zmienione przez warunki handlowe przyznane danemu PARTNEROWI. Warunki handlowe mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu, a postanowienia dotyczące pojedynczej transakcji mają pierwszeństwo przed warunkami handlowymi, jeżeli obejmują te same obszary uzgodnień.
 5. Warunki handlowe są przyznawane poprzez udostępnienie ich treści PARTNEROWI poprzez ujęcie ich w zakładce „Moje konto” danego PARTNERA i poinformowanie PARTNERA e-mailem o ich udostępnieniu. Złożenie zamówienia po udostępnieniu PARTNEROWI warunków handlowych stanowi oświadczenie woli o ich przyjęciu przez PARTNERA.
 6. DYSTRYBUTOR ma prawo przyznać PARTNEROWI warunki handlowe biorąc pod uwagę jego historię zamówień, wolumen zakupów w okresach poprzedzających oraz terminowość zapłaty należności za towary. DYSTRYBUTOR jest uprawniony anulować lub zmodyfikować warunki handlowe PARTNERA w przypadku braku lub nieterminowej płatności lub innych naruszeń przez PARTNERA warunków niniejszego Regulaminu lub złożonych i przyjętych do realizacji zamówień/zamówień kontraktowanych.
 7. STRONY ustalają, że zamówienia składane za pomocą PLATFORMY B2B PROVECT nie wymagają potwierdzenia przez PARTNERA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej.
 8. DYSTRYBUTOR dokonuje potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia zamówienia złożonego przez PARTNERA w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia we wskazanym wyżej terminie, zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji. DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia i odmowy jego przyjęcia do realizacji bez podania przyczyn.
 9. DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo anulowania całości lub części przyjętego zamówienia w przypadku stwierdzenia braku możliwości jego realizacji. Anulowanie części zamówienia (modyfikacja zamówienia) dokonuje się po uprzednim uzgodnieniu z PARTNEREM. W przypadku anulowania całości lub części zamówienia i w konsekwencji braku realizacji dostawy całości lub części zamówienia PARTNEROWI przysługuje wyłącznie roszczenie o zwrot odpowiednio całości lub części wpłaconego na poczet zamówienia zadatku.
 10. Wraz z dokonaniem potwierdzenia przez DYSTRYBUTORA przyjęcia zamówienia do realizacji (w tym w sposób dorozumiany wskutek upływu terminu określonego w pkt 8) upływem terminu dochodzi do zawarcia między Stronami umowy dostawy towarów objętych zamówieniem na warunkach określonych w treści zamówienia i warunkach handlowych odnoszących się do tego zamówienia z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. Na mocy w/w umowy DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do dostarczenia PARTNEROWI towarów objętych zamówieniem, zaś PARTNER do zapłaty umówionej ceny za zamówione towary.
 11. W razie braku innych ustaleń, po złożeniu zamówienia i jego przyjęciu przez DYSTRYBUTORA, PARTNER obowiązany jest dokonać zapłaty całości ceny za zamówione towary w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez DYSTRYBUTORA
 12. W razie braku innych ustaleń, wysyłka zamówionych towarów dokonywana jest w terminie do 6 dni roboczych po dokonaniu zapłaty przez PARTNERA całości ceny za towar.
 13. W przypadku braku dokonania zapłaty całości ceny za zamówione towary DYSTRYBUTOR będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia. Odstąpienia od realizacji zamówienia dokonuje się poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy wskazany przez PARTNERA przy rejestracji. Oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia wywołuje skutek z dniem potwierdzenia jego odczytania przez PARTNERA, jednak nie później niż na trzeci dzień po dniu wysłania oświadczenia.
 14. DYSTRYBUTOR nie udziela gwarancji za towary sprzedawane za pośrednictwem PLATFORMY B2B PROVECT. PARTNEROWI przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie i na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 15. Reklamowane produkty należy wysyłać na adres DYSTRYBUTORA dołączając: opis wady, sprecyzowane roszczenia, dane PARTNERA wnoszącego reklamację. Właściwym adresem e-mail do korespondencji z DYSTRYBUTOREM w/s zgłoszonych reklamacji jest adres reklamacje@provect.pl

 

§ 4. ZAMÓWIENIA KONTRAKTOWANE BOBUX

 1. Postanowienia §3 znajdują odpowiednie zastosowanie do zamówień kontraktowanych z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu
 2. PARTNER ma prawo składać zamówienia kontraktowane z chwilą przedstawienia przez DYSTRYBUTORA ich oferty na PLATFORMIE B2B. Termin realizacji zamówień kontraktowanych zazwyczaj wynosi około sześciu miesięcy, chyba że oferta dotycząca danego towaru mówi inaczej.
 3. DYSTRYBUTOR może uzależniać realizację danego zamówienia kontraktowanego od wpłacenia przez PARTNERA zadatku w określonej przez DYSTRYBUTORA wysokości. Informacja o wysokości wymaganego zadatku wraz z terminem jego wpłaty przekazywana jest przez DYSTRYBUTORA PARTNEROWI w formie wystawionej faktury pro forma za pośrednictwem PLATFORMY B2B PROVECT. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie zadatku w terminie podanym w fakturze proforma. Brak zapłaty zadatku w podanym terminie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy dotyczącej danego zamówienia kontraktowanego.
 4. Po wyprodukowaniu towarów objętych zamówieniem kontraktowanym i ich dostawie przez producenta do magazynów w Europie, DYSTRYBUTOR informuje partnera o tym fakcie i wystawia fakturę VAT na cenę brutto, pomniejszając ją o kwotę uiszczonego zadatku (o ile dotyczy). O ile nie uzgodniono inaczej, wysyłka towaru następuje w terminie do 60 dni po zapłacie całości ceny (z uwzględnieniem kwoty uiszczonego zadatku, o ile dotyczy).
 5. W przypadku niedokonania zapłaty przez PARTNERA całości ceny za towary objęte zamówieniem kontraktowanym w terminie wskazanym w fakturze VAT wystawionej zgodnie z postanowieniem ust. 4, DYSTRYBUTOR będzie uprawniony:
  • odstąpić od zamówienia bez wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty reszty ceny przez PARTNERA lub
  • dochodzić zapłaty ceny za towary objęte zamówieniem na drodze sądowej.
 6. W przypadku niedokonania zapłaty przez PARTNERA całości ceny za towary objęte zamówieniem kontraktowanym w terminie wskazanym w fakturze VAT, odbiór zamówionego towaru leży po stronie PARTNERA i na jego koszt, zaś PARTNERA uznaje się za pozostającego w zwłoce z odbiorem towarów. Odbiór będzie możliwy w magazynie DYSTRYBUTORA w terminie uzgodnionym z DYSTRYBUTOREM po uprzednim dokonaniu zapłaty ceny za towar.
 7. W przypadku pozostawania przez PARTNERA w zwłoce z odbiorem towarów przekraczającą 2 tygodnie, DYSTRYBUTOR będzie dodatkowo uprawniony do:
  • oddania towarów na przechowanie na koszt i ryzyko PARTNERA, lub
  • sprzedaży towarów na rachunek PARTNERA po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na odbiór tych towarów.
 8. W przypadku odstąpienia przez DYSTRYBUTORA od zamówienia na podstawie postanowienia w ust. 5, DYSTRYBUTOR uprawniony będzie do zatrzymania zadatku uiszczonego przez PARTNERA na poczet ceny za zamówione towary (o ile dotyczy), a ponadto do obciążenia PARTNERA karą umowną w wysokości 30% wartości netto zamówionych towarów. Naliczenie kary nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku zwłoki DYSTRYBUTORA z wysyłką zamówionych towarów przekraczającą 3 tygodnie w stosunku do terminów określonych w ust. 4, PARTNER będzie uprawniony do odstąpienia od zamówienia kontraktowanego, a w przypadku dokonania zapłaty zadatku – do dochodzenia od DYSTRYBUTORA zapłaty zadatku w podwójnej wysokości.

 

§ 5. TAJEMNICA HANDLOWA

 1. Dane o cenach produktów oferowanych przez DYSTRYBUTORA na PLATFORMIE B2B PROVECT oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla PARTNERA wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DYSTRYBUTORA oferowanych przez niego produktów.
 2. PARTNER nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w ust. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od DYSTRYBUTORA. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DYSTRYBUTOR może cofnąć PARTNEROWI prawo dostępu do PLATFORMY B2B PROVECT.

 

§ 6. WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. PROVECT poprzez PLATFORMĘ B2B PROVECT prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową.
 2. PARTNER będzie prowadził pozytywną politykę informacyjną n/t sprzedawanych przez niego produktów DYSTRYBUTORA. Rozpowszechniane i publikowane przez PARTNERA informacje n/t produktów, będą zgodne z linią informacyjną DYSTRYBUTORA.
 3. Koszt transportu ponosi PARTNER, chyba że zgodnie z warunkami handlowymi jest ustalone inaczej.
 4. Zamówienie może być dokonane wyłącznie przez PLATFORMĘ B2B PROVECT.
 5. Zamówienie złożone poprzez PLATFORMĘ B2B PROVECT jest traktowane jako zamówienie pisemne.
 6. Zarówno PARTNER jak i DYSTRYBUTOR nie będą odpowiedzialni za niewywiązanie się z postanowień umowy w sytuacjach spowodowanych czynnikami będącymi poza ich kontrolą, włączając w to, między innymi: strajki, wojny, rozruchy, pożary, powodzie, epidemie, katastrofy i działania, wynikające z decyzji i praw stanowionych przez organa administracji państwowej.
 7. W przypadku zaistnienia siły wyższej DYSTRYBUTOR lub PARTNER powinni natychmiast powiadomić drugą Stronę pisemnie o zaistnieniu takich warunków oraz ich przyczynie. Jeżeli przypadek siły wyższej będzie uniemożliwiał realizację niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, to Strony Umowy będą miały prawo rozwiązać umowę.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmienione przez DYSTRYBUTORA w każdym czasie. Zmiana postanowień Regulaminu następuje poprzez powiadomienie PARTNERÓW o nowych warunkach Regulaminu wraz z datą rozpoczęcia ich obowiązywania. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. W razie braku odmowy przyjęcia nowych warunków w terminie do 14 dni od daty poinformowania o ich planowanym wprowadzeniu, uważa się, że PARTNER zaakceptował nowe warunki Regulaminu. Odmowa przyjęcia nowych warunków Regulaminu wiązać się będzie z zablokowaniem dostępu do PLATFORMY B2B PROVECT z dniem wejścia w życie nowych warunków.
 9. Lista załączników:
  • Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych,
  • Załącznik nr 2 - Umowa licencyjna (dotyczy TickLess),
 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających ze współpracy stron jest sąd właściwy dla siedziby DYSTRYBUTORA.
 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających ze współpracy stron jest prawo polskie.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2022

 

Załącznik nr 1 - ochrona danych osobowych (RODO)

 1. W związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym w szczególności przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i realizować obowiązki tam wskazane.
 2. Strony oświadczają, że wobec danych osób ujawnionych w związku z wykonaniem umowy oraz osób kontaktowych wskazanych dla realizacji umowy są odrębnymi administratorami danych.
 3. W celu realizacji umowy Strony wzajemnie udostępnią dane osobowe ww. osób i będą je przetwarzać wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy oraz prowadzeniem bieżących kontaktów służbowych.
 4. Strony oświadczają, że są im znane obowiązki i zakres odpowiedzialności administratorów, wynikające z przepisów prawa.
 5. Strony oświadczają, że są świadome ciążącego na nich obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe są im udostępnione w związku z realizacją niniejszej umowy oraz że realizują te obowiązki.
 6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać swoim pracownikom, współpracownikom, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w celu wykonania niniejszej Umowy do przekazania klauzuli informacyjnej Zamawiającego, stanowiącej niniejszy Załącznik do Umowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest
PROVECT sp. z o.o.
ul. Gajowa 1
43-100 Tychy
KRS: 0000771295
REGON: 382547225
NIP: 6462975472

 

II. Dane osobowe

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy oraz realizacji celów wymienionych poniżej.
 2. Cele przetwarzania danych:
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w poniższych celach:
  - realizacji zamówienia lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  - wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.: w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową,
  - świadczenia usług oferowanych przez niniejszy DYSTRYBUTORA.
 3. Podstawa prawna do przetwarzania danych:
  - wykonanie umowy pomiędzy Provect sp. z o.o. a Użytkownikiem serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane jedynie przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, gdy:
- przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych,
- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą poprzez nasz serwis,
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą (w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej).

 

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych nam danych osobowych - a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

V. Twoje prawa

Masz prawo:
- dostępu do Twoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- żądania usunięcia,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- ograniczenia przetwarzania
a także prawo:
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- żądania przeniesienia danych do innego administratora,
- złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

 

VI. Odbiorcy danych (podmioty z usług, których korzystamy)

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
- biuro rachunkowe,
- hostingodawca,
- osoby współpracujące z nami na podstawie umów, wspierające naszą bieżącą działalność,
- dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 

VII. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W naszym serwisie przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres wysyłki,
dane firmy, email, numer telefonu (o ile został podany), IP komputera.

 

VIII. Pliki Cookie

Informacje na temat wykorzystywania przez Serwis plików cookie zostały znajdują się pod adresem https://dystrybucja.provect.pl/cookies.pdf

 

IX. Kontakt z administratorem

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, napisz e-mail na adres: dystrybucja@provect.pl
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Załącznik nr 2 – Umowa licencyjna